Farewell USSR Director Elem Klimov

Production: Mosfilm; in color; running time: 126 minutes; length: 11,359 feet. Released 1981. Released in USA in 1983.

Producers: A. Rasskazov, G. Sokolova; screenplay: Larissa Shepitko, Rudolf Tyurin, and Herman Klimov, from the novel Farewell to Matyora by Valentin Rasputin; photography: Alexei Rodionov, Yuri Skhirtladze, Sergei Taraskin; editor: V. Byelova; sound recordist: B. Vengerovsky; art director: V. Petrov; music: Artyomov, A. Shnitke.

Cast: Stefaniya Stayuta (Darya); Lev Durov (Pavel); Alexei Petrenko (Vorontsov); Leonid Kryuk (Petrukha); Vadim Yakovenko (Andrei); Yuri Katin-Yartsev (Bogodul); Denis Luppov (Kolyanya); Maiya Bulgakova, Naidan Gendunova, Galina Demina, Anna Kustova, Lyubov Malinovskaya, Nadezhda Pogorishnaya, Liudmila Polyakova (Darya's Friends); I. Bezyaev, M. Bichkov, Yu. Puchkov, V. Klap (Fire Brigade).

0 0

Post a comment