The Ballad of Narayama Japan

Director: Shohei Imamura

Production: Toei Company; colour, 35mm; running time: 130 minutes.

Producer: Jiro Tomoda, Goro Kusakabe; screenplay: Shohei Imamura, based on the novels Narayama bushi-ko and Tohoku no zunmutachi by Shichiro Fukazawa; photography: Masao Tochizawa; editor: Hajime Okayasu; assistant director: Kunio Takegishe; music: Shinichiro Ikebe; sound recording: Yoshiichi Beniya; costumes: Kyoto Isho.

Cast: Ken Ogata (Tatsuhei); Sumiko Sakamoto (Orinyan); Tonpei Hidari (Risuke); Takejo Aki (Tama-yan); Shoichi Ozawa (Shozo); Mitsuaki Fukamizu (Tada-yan); Seiji Kurasaki (Kesakichi); Junko Takada (Matsu-yan); Mitsuko Baisho (Oei).

Narayama bushi-ko

Was this article helpful?

0 0

Post a comment