The Story of Qiu Ju Hong Kong China Director Zhang Yimou

Production: Sil-Metropole Organisation, Youth Film Studio of Beijing Film Academy; colour, 35mm; running time: 100 minutes.

Producer: Feng Yiting; screenplay: Liu Heng, based on the story Wanjia Susong by Chen Yuanbin; photography: Chi Xiaoning, Yu Xiaoqun; editor: Du Yuan; assistant directors: Hu Xiaofeng, Zhang Zhenyan, Tian Weixi; art director: Cao Jiuping; music: Zhao Jiping; sound recording: Li Lanhua; costume design: Tong Huamiao.

Cast: Gong Li (Qiu Ju); Liu Peiqi (Qinglai); Yang Liuchun (Meizi); Lei Laosheng (Wang); Ge Zhijun (Officer Li).

Awards: Golden Lion, best actress, Venice International Film Festival, 1992; selection, New York Film Festival, 1992.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment