Beiqing chengshi Taiwan Director Hou Hsiao Hsien

Production: 3-H Films; An Era International Presentation; color; running time: 155 minutes (some copies 160 minutes); length: 14,464 feet. Filmed in Hokkien, China; dialogue in Mandarin, Hokkien, Shanghaiese, Cantonese, and Japanese.

Producer: Qiu Fusheng executive producers: H. T. Jan, Michael Yang; associate producer: Huakun; cinematographer: Chen Huai'en; screenplay: Wu Nianzhen, Zhu Tianwen; editor: Liao Qingsong; production designer: Liu Zhihua, Lin Chongwen; music: Tachikawa Naoki, Zhang Hongzyi; sound: Du Duzhi, Yang Jing'an.

Cast: Li Tianlu (Lin Ah-Lu); Chen Songyong (Lin Wen-Hsung); Gao Jie (Lin Wen-Liang); Tony Leung (Lin Wen-Ching); Wu Yifang (Wu Hinoe); Xin Shufen (Wu Hinomi); Chen Shufang (Mio, First Brother's Wife); Ke Suyun (Second Brother's Wife); and others.

Awards: Golden Lion, Venice Film Festival, 1989; Special Award, Political Film Society, 1990.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment