Farewell My Concubine Hong Kong China Director Chen Kaige

Production: Tomson (HK) Films in association with China Film Coproduction Corp/Beijing Film Studio; colour, 35mm; running time: 170 minutes, original version; 157 minutes, US version. Released 2 September 1993, Beijing. Filmed in 1992 in Beijing.

Producer: Hsu Feng; executive producers: Hsu Bin, Jade Hsu; screenplay: Lilian Lee, Lu Wei, from the novel by Lilian Lee; assistant directors: Zhang Jinzhan, Bai Yu, Jin Ping, Zhang Jinting; photography: Gu Changwei; editor: Pei Xiaonan; art directors: Yang Yuhe, Yang Zhanjia; sound: Yang Zhanshan, Han Lin; music: Zhao Jiping; music performed by: Central Orchestra of China, Orchestra of the Peking Opera Academy; costume design: Chen Changmin; subtitles: Linda Jaivin.

Cast: Leslie Cheung (Cheng Dieyi); Zhang Fengyi (Duan Xiaolou); Gong Li (Juxian); Lu Qi (Guan Jifa); Ying Da (Na Kun); Ge You (Master Yuan); Li Chun (Xiao Si as a teenager); Lei Han (Xiao Si as an adult); Tong Di (OldMan Zhang); Ma Mingwei (Douzi as a child); Yin Zhi (Douzi as a teenager); Fei Yang (Shitou as a child); Zhao Hailong (Shitou [teenage]); Li Dan (Laizi); Jiang Wenli (Douzi's mother).

Awards: Palme d'Or, International Critics' Prize, Cannes 1993.

0 0

Post a comment