China

Balzac et la petite tailleuse chinoise/Balzac and the Little Chinese Seamstress (2002) Beijing zazhong/Beijing Bastards (1993) Da chuan qi/Out of Breath (1988) Fenghuang de daijia/Obsession (1988) A Girl from Hunan/Xiangnu xiaoxiao (1986) Guo nian hui jia/Seventeen Years (1999) Nashan naren nagou/Postmen in the Mountains (1999) Qingchun/Youth (1977) Qingchun wansui/Forever Young (1983) Ren sheng/Life (1984) Ren xiao yao/Unknown Pleasures (2002) Ruoma de shiqishui/When Ruoma Was Seventeen (2002) Samsara/Lun hui (1988) Sha Ou/Drive to Win (1980) Shiqi sui de dan che/Beijing Bicycle (2001) Su xing/Awakening (1980) Wan zhu/Masters of Mischief (1988) Yaogun qingnian/Rock Kids (1988)

Yiban shi huoyan, yiban shi haishui/Half Flame, Half Brine (1988)

0 0

Post a comment